Orijinal Araştırma

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

  • Sibel Ersoy Evans
  • Özge Gündüz
  • Gül Erkin
  • Gonca Boztepe
  • Sedef Şahin
  • Özay Özkaya

Turk J Dermatol 2008;2(4):93-98

Amaç:

Spitz nevüs, çocuklarda daha sık görülen benin, çoğunlukla edinsel bir melanositik nevüstür. Bu çalışmanın amacı Spitz nevüs tanısı alan hastaların klinik, dermatoskopik ve histopatolojik özelliklerini tanımlamaktır.

Yöntem:

İki bin-2005 yılları arasında histopatolojik ve klinik olarak Spitz nevüs tanısı alan hastaların verileri, dermatoskopik görüntüleri ve biyopsi preparatları geriye dönük olarak incelendi. İstatistiksel analiz için tanımlayıcı testler ve ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 30 hastanın %56.7?si kadındı. Hastaların yaş ortancası 15.5 yıl olup (Aralık: 3-49 yıl), %40?ı 12 yaşın altındaydı. Biyopsi öncesi kaydedilen en sık ön tanılar Spitz nevüs (%33) ve melanositik nevüstü (%30). Hastalık süresinin ortancası 12 ay (Aralık:1ay-20 yıl) idi. Lezyonların ortanca çapı 5 mm idi. Hem erişkin hem de çocukluk döneminde lezyonlar en sık olarak alt ekstremitede (%44.8) yerleşim göstermekteydi ve alt ekstremite yerleşimi kadınlarda daha sıktı (p=0.007). En sık saptanan histopatolojik tipler Spitz nevüs %53.5 (n=15) ve Reed nevüstü %32 (n=9). Dermatoskopi yapılmış olan 16 pigmente lezyonun %31.3?ünde retiküler, %18.8?inde patlayan yıldız, %18.8?inde ise atipik patern gözlendi.

Tartışma ve Sonuç:

Spitz nevüs hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülmektedir. Melanositik nevüse benzerlik gösteren pigmente tipi en sık formudur ve alt ekstremite yerleşimi kadınlarda daha sıktır.

Anahtar Kelimeler: Nevüs; epiteloid ve spindle hücreli nevüs; dermatoskopi