Orijinal Araştırma

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi

  • Asena Çiğdem Doğramacı
  • Deniz Yurtman Havlucu
  • Nazan Savaş

Turk J Dermatol 2008;2(4):99-102

Amaç:

Seboreik dermatit üzerinde sarı yağlı skuamların olduğu eritematöz plaklarla karakterize sık görülen bir hastalıktır. Hastalığın kronik seyri, düzelme ve alevlenme dönemleri göstermesi ve henüz etkili bir tedavi yönteminin olmaması nedeniyle hastaların yaşam kalitesinde bozulmaya neden olabilir. Bu çalışmada seboreik dermatitin hastaların yaşam kalitesine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya seboreik dermatit tanısı alan 65 hasta alınmıştır. Hastalardan HAD, Skindex-29 ve DLQI formlarını doldurmaları istenmiştir. Verilerin istatistiksel analizinde Kolmogorov Smirnov normal dağılıma uygunluk testi, korelasyon, ki kare ve Kruskal Wallis testleri kullanıldı. Analizler SPSS for Windows v. 11.5 paket programı kullanılarak yapıldı.

Bulgular:

Hastaların DLQI puanları ile HAD-A ve HAD-D puanları arasında orta derecede pozitif korelasyon saptanırken Skindex-29 puanları ile arasında güçlü pozitif korelasyon saptanmıştır. Seboreik dermatit hastaların emosyonel durumu olumsuz yönde etkilemektedir (p<0.05).

Sonuç:

Seboreik dermatit yaşam kalitesini olumsuz olarak etkilemekte ve seboreik dermatite bağlı yaşam kalitesindeki bozulma ne kadar büyükse anksiyete ve depresyon düzeyi de o kadar büyük olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Seboreik dermatit, yasam kalitesi, anksiyete, depresyon, DLQI, Skindex-29