Uzman Görüşü

Ürtikerli Hastaya Yaklaşım

  • Teoman Erdem

Turk J Dermatol 2014;8(3):178-182

Ürtiker şiddetli kaşıntılı urtika lezyonları ve/veya anjioödemle seyreden bir hastalıktır. Ürtiker ve anjioödem toplumda %25-%30 oranında görülmektedir. Kronik ürtiker bazen ciddi hastalıklarla birlikte görülebilmesine karşın akut ürtiker kendini sınırlayan geçici bir tablodur. Özellikle semptomlar kronikse ve tedaviye direnç gösteriyorsa ayrıntılı tetkik yapılmalıdır. Hastalığın tedavisindeki en önemli seçenekler; bilinen tetikleyici faktörlerden kaçınmak, uzun etkili ikinci kuşak antihistaminikler, uygun dozda oral steroidler, lökotrien antogonistleri, siklosporin ve omalizumab kullanmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ürtiker, tani, tedavi