Orijinal Araştırma

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

10.4274/tdd.1353

  • Deniz Arlı
  • Rebiay Kıran
  • Evren Odyakmaz Demirsoy
  • Aysun Şikar Aktürk
  • Dilek Bayramgürler
  • Nilgün Bilen

Turk J Dermatol 2013;7(1):23-27

Amaç:

Bu çalışmada psoriasis hastalarındaki alerjik kontakt duyarlılık sıklığının saptanması, hastalığın klinik tipleri ile alerjik kontakt duyarlılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi, yama (patch) testin psoriasisi tetikleyen bir faktör olup olmadığının gösterilmesi ve sık kullanılan topikal streoidlere karşı kontakt duyarlılık sıklığının tespit edilmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya 50 psoriasisli hasta ve 50 sağlıklı gönüllü alınarak sırt bölgelerine ‘Avrupa standart kontakt alerjen serisi' ve topikal steroid etken maddelerini içeren test üniteleri uygulandı. Yama testi alanları 48., 72. saatte ve hem Koebner reaksiyonu hem de geç reaksiyon oluşturma olasılığını da araştırmak amacıyla 7 gün sonra değerlendirildi. Her iki grup istatistiksel olarak ki-kare testi kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular:

Yama testi sonucunda 50 psoriasisli hastanın 7'sinde (%14) kontrol grubunu oluşturan 50 sağlıklı gönüllünün 12'sinde (%24) alerjik reaksiyon izlendi. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Psoriasis klinik tipleri ile alerjik kontakt duyarlılık arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Hem hasta hem de kontrol grubunda herhangi bir maddeye duyarlılık öyküsü veren bireylerde reaksiyon görülme sıklığı artmış olarak bulundu. Topikal streoidlere karşı alerjik reaksiyon kontrol ve hasta grubundan hiç kimsede gözlenmedi. Hiçbir hastada teste bağlı Koebner pozitifliğine rastlanmadı.

Sonuç:

Çalışmamızda psoriasis hastaları ile normal populasyon arasında yama testi ile kontakt duyarlılık açısından anlamlı bir fark saptamadık. Ancak çalışma sonuçlarımıza göre psoriasisli hastalarda da normal kişilerdekine benzer oranlarda kontakt duyarlılığın görülebileceğini tespit ettik. Bu nedenle herhangi bir maddeye karşı duyarlılık öyküsü veren tüm psoriasis hastalarına yama testi yapılarak kontakt alerjenin saptanması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Alerjik kontakt dermatit, kontakt duyarlilik, yama testi, psoriasis