Orijinal Araştırma

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

  • İlgen Ertam
  • Derya Aytimur
  • Banu Ertekin Hergül
  • Eda Yüksel Bıyıklı
  • Sibel Alper

Turk J Dermatol 2008;2(1):11-13

Amaç:

Onikomikozun klinik tipleri etken olan ajanlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Biz de kliniğimize başvuran ve onikomikoz tanısı alan hastalarda klinik tip ile üreyen etken, yaş ve cins arasındaki ilişkiyi saptamayı amaçladık.

Yöntem:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği?ne başvuran, klinik ve mikolojik olarak onikomikoz tanısı alan 110 hasta araştırmaya alındı. Bulguları distal lateral subungual onikomikoz (DLSO), proksimal subungual onikomikoz (PSO), total distrofik onikomikoz (TDO), yüzeysel beyaz onikomikoz (YBO), kandidal onikomikoz olarak kaydedildi. Tırnaktan alınan kazıntı örneklerinden direkt mikroskobik tetkik ve kültür ekimleri yapıldı. Hastalarda el ve ayak onikomikozu ayrı olarak kaydedildi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen 110 hastanın [48 erkek (%43.6), 62 kadın (56.4%)] yaşları 14-87 (50,61±13.34) arasında idi. Onikomikoz 96 (87.3%) hastada ayak, 14 (12.7%) hastada el tırnağında idi. Onikomikoz klinik tipi hastaların %61.5? inde DLSO, %28,4? ünde ise TDO idi. Kültürlerde en sık rastlanan etken, ayak tırnaklarında Trichophyton rubrum (%62.5), el tırnaklarında ise Candida albicans (%71.4) idi. Kültürde üreyen etken ile lokalizasyon ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,001). Klinik tipler içinde DLSO?da %61.2 Trichophyton rubrum, %34.3 Candida albicans; TDO?da %54.8 Trichophyton rubrum, %32.3 Candida albicans; YBO?da % 50 Trichophyton rubrum, %33.3 Candida albicans üremesi saptandı. Etken ile klinik tip arasında istatistiksel bir ilişki saptanmadı (p=0,136).

Sonuç:

Onikomikoz hastalarında en sık saptanan klinik tip DLSO, en sık rastlanan etken ayakta Trichophyton rubrum, elde Candida albicans olmuştur. Etken ile klinik tip arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Onikomikoz, Candida albicans, Trichophyton spp.