Orijinal Araştırma

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.1349

  • Ayşe Serap Karadağ
  • Serap Güneş Bilgili
  • Ömer Çalka
  • Yuhanize Taş Demircan

Turk J Dermatol 2013;7(1):13-17

Amaç:

Çocukluk yaş grubundaki Psoriasis hastalarında hastalığın sıklığını, klinik ve demografik özelliklerini retrospektif olarak saptamayı amaçladık.

Yöntemler:

Çalışmaya Ocak 2007-Ocak 2011 tarihleri arasında polikliniğimize başvuran 64 hasta alındı.

Bulgular:

Hastaların 37'si (%57.8) erkek ve 27'si kız (%42.2) olup yaş ortalaması 10.08±3.98 yaş (3-16 yaş) idi. Olguların 10'unda (%15) aile hikayesi vardı. Lezyonların başlangıç yeri en sık gövde (%46.9), saçlı deri (%28.1), diz-dirsek (%10.9) ve ekstremiteler (%7.9) idi. Klinik tiplerin görülme sıklığı sırasıyla plak (%68.8), guttat (%20.3), palmoplantar (%9.4) ve püstüler (%1.6) tip şeklinde idi. Olguların 9'unda tırnak tutulumu saptandı. Hastaların %21.9'unda üst solunum yolu infeksiyonu, %9.4'ünde emosyonel stres vardı. Dört olguya (%6.3) istenilen psikiyatri konsültasyonu sonucu depresyon tanısı konuldu. Olguların 2'sinde steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç, 4'ünde antibiyotik kullanımı vardı. Tedavide topikal tedavilerin yanında %21.9 hastaya sistemik tedavi verilmişti.

Sonuç:

Çocukluk çağında görülen Psoriasisle ilgili farklı ülkeleri kapsayan çeşitli epidemiyolojik çalışmalar mevcuttur ve bu çalışmalarda bildirilen oranlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ülkemizden bildirilen az sayıda epidemiyolojik çalışma mevcuttur. Daha geniş hasta gruplarını içeren çalışmalarla sağlanacak verilerin hastalığın tanı ve tedavisine katkıda bulunacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: soriasis, retrospektif