Orijinal Araştırma

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi

10.5152/tdd.2011.15

  • Ebru Güler
  • Beril Gülüş Demirel
  • Olgun Kontaş

Turk J Dermatol 2011;5(3):66-70

Amaç:

Sarkoidoz, sebebi bilinmeyen, kazeifiye olmayan granülomlarla karakterize multisitemik bir hastalıktır. Bu çalışmadaki amacımız; kutanöz sarkoidozlu hastalarımızın klinikopatolojik özelliklerini ve kutanöz sarkoidoz ile sistemik sarkoidoz arasındaki ilişkiyi incelemekti.

Gereç ve Yöntemler:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı'nda 2005-2010 tarihleri arasında kutanöz sarkoidoz tanısı almış 15 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular:

On beş hastanın 12'si kadın, 3'ü erkekti. En sık görülen deri lezyon nodüloplak form (%66.6) idi. Lezyonların en sık yerleştikleri yerler baş-boyun (%40) ve alt ekstremiteler (%40) idi. Tüm hastaların birincil şikayetleri deri belirtileri olmasına rağmen 6 hastada pulmoner tutulum da tespit edildi.

Sonuç:

Çalışma verileri kutanöz sarkoidozlu hastalarda aynı anda sistemik hastalık bulgularının da eşlik edebileceğini göstermektedir. Bu yüzden dermatoloji bölümüne başvuran tüm kutanöz sarkoidozlu hastalarda sistemik tutulumun araştırılması uygun olacaktır. (Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70)

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, kutanöz, sistemik