Orijinal Araştırma

Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10.5152/tdd.2011.16

  • Caner Aykol
  • İnci Mevlitoğlu
  • Mustafa Özdemir
  • Mehmet Ünal

Turk J Dermatol 2011;5(3):71-74

Amaç:

Psoriasis, üzerinde sedefi-beyaz renkli skuamlar bulunan eritemli plak veya papüllerle seyreden kronik, inflamatuar bir dermatozdur. Normal popülasyonda %1-2 arasında görülür. Biz bu çalışmada bölgemizdeki psoriasis hastalarının klinik ve demografik özelliklerini sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntemler:

Mayıs 2006 ile Nisan 2010 tarihleri arasında psoriasis polikliniğimizde takip edilen 640 hasta geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Polikliniğimize başvuran hastaların %0.7'sini psoriasis tanılı hastalar oluşturmaktaydı. Hastaların 321'i kadın, 319'u erkekti. Hastaların %25.6'sında birinci veya ikinci derece akrabalarından en az birinde psoriasis öyküsü mevcuttu. Hastalarda en sık eşlik eden sistemik hastalık hipertansiyon idi. Hastaların %97.6'sı psoriasis vulgaris, %2.3'ü püstüler psoriasis idi. Tırnak bulgusu hastaların %37.6'sında psoriatik artrit ise %5.6'sında saptandı.

Sonuç:

Çalışmamızda psoriasis ile ilgili klinik ve demografik özellikler Türkiye'de yapılan diğer çalışmalar ve Avrupa toplumlarıyla benzer bulunmuştur. Kadın/erkek oranı eşittir. Psoriasisin en yaygın tipi plak tip olup en sık görülen tırnak bulgusu pittingdir. Hastalığın başlangıcı üçüncü dekatta daha sıktır. En sık görülen komorbidite hipertansiyondur. (Turk J Dermatol 2011; 5: 71-4)

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, sosyodemografi, klinik bulgular