Orijinal Araştırma

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği

  • Ayten Ferahbaş
  • Demet Kartal
  • Nazan Taşlıdere
  • Serap Utaş

Turk J Dermatol 2008;2(4):107-110

Amaç:

İnfantil hemanjiomlar çocukluk çağının en sık görülen benin tümörleridir. Kriyoterapi yenidoğanın hemanjiomlarında oldukça yaygın kabul gören bir yöntem olmasına rağmen bu konuda yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada ?bekle ve gör? yönteminin aksine kontakt kriyoterapinin infantil hemanjiomlar üzerine etkisini değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Çalışmaya 2003-2008 yılları arasında infantil hemanjiom tanısı alan 19 hastanın 25 lezyonu dahil edildi. Çift donma-erime siklusu şeklinde 15 sn süre ile kontakt kriyoterapi uygulandı.

Bulgular:

Değerlendirilen 15 lezyonun 11?inde (%73.3) tam iyileşme, ikisinde kısmi iyileşme saptandı. Birinde cevap izlenmezken, bir lezyonda ilerleme gözlendi.

Sonuç:

Kontakt kriyoterapi infantil hemanjiomların tedavisinde uygulaması etkili ve güvenli bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Infantil hemanjiom, kontakt kriyoterapi