Orijinal Araştırma

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

  • Ekin Şavk
  • Meltem Uslu
  • Arzu Görgülü Eraslan
  • Neslihan Şendur
  • Göksun Karaman

Turk J Dermatol 2010;4(1):9-13

Amaç:

Fototerapi/fotokemoterapi ile ilgili hastaların algılamalarına yönelik bilgi azdır. Bu çalışmada hastaların fototerapi/ fotokemoterapiye yönelik duygu ve düşüncelerinin öğrenilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Ünitemizde 2000-2006 tarihleri arasında fototerapi alan hastalardan kliniğimize gelerek 20 soru içeren anketi doldurmaları istenmiştir. Telefonla ulaşılabilen 78 hastadan 52?si anketleri yanıtlamışlardır.

Bulgular:

Yaşları 5 ile 76 arasında değişen (ortalama 42.1±15.9) hastaların 26'sı kadın, 26'sı erkektir. Büyük çoğunluğu psoriazis (%55.8) ve vitiligo (%26.9) nedeniyle fototerapi almıştır ve en sık kullanılan tedavi yöntemleri dar bant UVB (%65), lokal PUVA (%23) ve PUVA'dır (%6). Hastaların çoğu (%73) fototerapi ünitesinde olumlu bir ortam ve iyi bir tutumla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Ünite hastalar tarafından "sıkışık", "kalabalık" fakat aynı zamanda "umut verici" olarak tanımlanmıştır. Fototerapiyle ilgili olarak en sık tariflenen güçlükler üniteye ulaşmak için yolculuk etme gereği, fotoduyarlandırıcı ilaç kullanımı ve yüksek sağaltım maliyetidir. Hastaların %76'sı eğer gerekirse fototerapi almayı diğer sağaltım seçeneklerine tercih edeceğini bildirirken fototerapi ünitesinde görevli hekim en fazla iyileştirme ihtiyacının fark edildiği faktör olarak saptanmıştır.

Sonuç:

Bazı çekinceler taşımakla birlikte fototerapi günümüzde çeşitli deri hastalıklarının sağaltımında tercih edilen bir seçenektir. Fototerapi ünitemizde olumsuz bazı fiziksel koşullar olsa da sağaltım kalitesinin geliştirilmesi için ilk atılacak adımın daha çok sağaltımın insani yönü, özellikle de hasta-hekim iletişimine yönelik olması gerekmektedir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)

Anahtar Kelimeler: Fototerapi, hasta, geribildirim