Özgün Araştırma

Erken Evre Mikozis Fungoidesli Hastalarda Başlangıç Tarama Testlerinin ve Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeğinin Önemi: Dört Yıllık Bir Retrospektif Çalışma

10.4274/tdd.galenos.2018.3699

  • Pınar İncel Uysal
  • Neslihan Akdoğan
  • Mesude Falay
  • Buket Şahin
  • Gülsüm Özet
  • Başak Yalçın

Gönderim Tarihi: 15.05.2018 Kabul Tarihi: 06.08.2018 Turk J Dermatol 2019;13(1):1-7

Amaç:

Bu çalışma mikozis fungoides (MF) hastalarında eozinofil sayısı, nötrofil/lenfosit oranı, laktat dehidrogenaz (LDH) ve beta-2 mikroglobulin seviyesi, akım sitometrisi ve başlangıç modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeği (mSWAT) skorunun dahil olduğu başlangıç klinik ve hematolojik parametrelerinin prognozla ve tedaviye cevapla ilişkisini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yöntemler:

Erken evre MF tanılı 112 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hasta ve hastalık karakteristikleri ile başlangıç laboratuvar testlerine ait veriler gözden geçirildi ve evre ve tedavi cevabı açısından değerlendirildi.

Bulgular:

Bu çalışmada hastalar iki gruba ayrıldı: Tedaviye cevap verenler ve tedaviye cevapsız olanlar. Yetmiş dokuz hastada (%70) tam ve kısmi yanıt izlenmiştir. Sekiz hastada (%7) relaps izlenmiştir. Evreleme gruplarında (IA, IB, IIA) tüm parametreler içerisinde yükselmiş beta-2 mikroglobulin sıklığı farklı idi. Klinik cevaplılığa göre sonuçlar kıyaslandığında teşhise dek geçen süre cevapsız hastalarda cevap verenlere göre belirgin derecede daha uzundu. Yüksek mSWAT skoru, yükselmiş beta-2 mikroglobulin ve LDH seviyeleri ve plak tip lezyonlar cevapsız hastalarda daha sıktı.

Sonuç:

Çalışmamız erken evre MF hastalarında kapsamlı tarama testlerinin çok anlamlı olmayabileceğini ortaya koymaktadır. mSWAT skorları, beta-2 mikroglobulin ve LDH testleri tedaviye cevabın tahmin edilmesinde yararlı ölçümler olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Erken evre mikozis fungoides, Modifiye Şiddet Ağırlıklı Değerlendirme Ölçeği, prognostik biyobelirteçler, tarama testleri

Tam Metin (İngilizce)