Orijinal Araştırma

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

  • Esra Adışen
  • Özge Keseroğlu
  • Mehmet Ali Gürer

Turk J Dermatol 2008;2(1):6-10

Amaç:

Çalışmamızda amacımız kliniğimizde izlenen 50 eritrodermili olgunun klinik, laboratuar ve histopatolojik bulgularını değerlendirmekti.

Yöntem:

Çalışmamız 2001-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Kliniği?nde yatırılarak tedavi edilen 50 eritrodermili hastayı kapsayan retrospektif bir çalışmaydı. Hastaların klinik, laboratuar ve histopatolojik bulguları kaydedildi.

Bulgular:

Eritrodermili olgular kliniğimizde aynı dönemde yatırılarak izlenen olguların %1.5?i idi. Yaşları 20-79 arasında (55.7±15.7) değişen olguların 26?sı erkek, 24?ü kadındı. Olguların %46?sında etiyoloji deri hastalıkları, %16?sında ilaçlar, %12?sinde malinitelerdi, %26?sında ise sebep belirlenemedi. Kaşıntı en sık eşlik eden semptomdu (%56). Bunu tırnak distrofileri (%40), ateş (%28) ve palmoplantar hiperkeratoz/deskuamasyon (%28) izlemekteydi.

Sonuç:

Eritrodermili olgularımızda klinik görünüm etiyolojiden bağımsız olarak benzerdi. Çalışmamız klinik, laboratuar ve erken dönem histopatolojik bulguların eritrodermi etiyolojisini belirlemeye yardımcı olmayabileceğini göstermektedir. Sebebin belirlenemediği olgular veya tekrarlayan eritrodermilerde kutanöz T hücreli lenfomanın dışlanması için hastanın izlenmesi ve multipl biyopsiler alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Eritrodermi, ilaçlar, mikozis fungoides, psoriasis, tedavi