Orijinal Araştırma

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

  • Nida Kaçar
  • Seniz Ergin
  • Sinan Tatlıpınar
  • Melek Demir
  • Volkan Yaylalı
  • Berna Şanlı Erdoğan
  • İlknur Kaleli

Turk J Dermatol 2008;2(4):103-106

Amaç:

Atopik dermatit (AD)?li hastalarda kontrollere kıyasla burun, göz ve çevresindeki bakteri dağılımının ve Staphylococcus aureus (S.aureus) kolonizasyonunun saptanması ve bunun deri ve göz tutulumu ile ilişkisinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem:

Hastaların deri ve göz muayeneleri yapıldı. Schirmer ve gözyaşı kırılma zamanı testleri uygulandı. Forniks, göz kapağı kenarı ve burundan bakteriyel kültür için örnekler alındı.

Bulgular:

Çalışmaya 27 AD?li hasta ve 28 kontrol alındı. Göz kuruluğu açısından göz tutulumu saptanan ve saptanmayan hastalar arasında farklılık yoktu (p>0.05). Bakteri üreme sıklığı AD?lilerde (%85.2) kontrollerden (%60.7) fazla iken S.aureus kolonizasyon sıklığı açısından (sırasıyla %51.9, %50.0) gruplar arasında farklılık bulunmadı (p=0.042, p>0.05). S.aureus ile kolonize hastalarda hastalık daha şiddetliydi (p=0.031). Göz tutulumu olan ve olmayan hastalar arasında S.aureus kolonizasyonu ve bakteri varlığı açısından farklılık yoktu (p>0.05). Gözyaşı film anomalisi araştırılan hastalarda üreme olmadı.

Sonuç:

AD?li hastalarda kontrollere kıyasla artmış oranda S.aureus kolonizasyonu saptanmadı. Göz kuruluğu ile göz tutulumu arasında ilişki yoktu. Göz kuruluğu ile bakteriyel kolonizasyon arasındaki olası ilişki hakkında yorum yapılamadı.

Anahtar Kelimeler: Atopik dermatit, Staphylococcus aureus, göz komplikasyonlari