Orijinal Araştırma

Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü

10.4274/tdd.994

  • Gökhan Okan
  • Güzin Özarmağan

Turk J Dermatol 2013;7(1):18-22

Amaç:

Bu çalışmanın amacı atopik dermatitli bireylerde Dermatophagoides farinea(D.f.), D.pteronyssinus (D.p) ve Pityrosporum ovale(P.ovale) alerjenlerinin etkisini araştırmak ve baş-boyun tutulumu olan ve olmayan hasta gruplarının özelliklerini karşılaştırmaktır. P. ovale mantarının değişik coğrafi koşullara göre atopik dermatitteki etkiside incelenmiştir.

Yöntemler:

İstanbul Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğine başvuran 31 atopik dermatitli hasta çalışmaya alındı. Atopik dermatitli hastalara ev tozu akarları (D. pteronyssinus ve D.farinea) ve P.ovale için prick test uygulandı.

Bulgular:

D. pteronyssinus pozitifliği 10 (%32.3), D. farinea pozitifliği 9 (%29) ve P. ovale pozitifliği 9 (%29) hastada saptandı. Baş-boyun tutulumu 22 hastada bulunmaktaydı. Baş-boyun tutulumu olan hastaların en yoğun olduğu yaş periyodu ilk iki dekattı (%48.4). Baş-boyun tutulumu olanlarda olmayanlara kıyasla egzamanın istatistiksel olarak daha ağır seyrettiği (p<0.05); baş-boyun tutulumu olanlarda IgE değerlerinin daha çok 500 IU/ mL'nin üzerinde olduğu (p<0.05) görüldü.

Sonuç:

Atopik dermatitin baş-boyun lokalizasyonunda P.ovale'nin rolü bu çalışmada gösterilememiş olmakla birlikte yok sayılamaz. P.ovale prick test sonuçları hastanın yaşına, hastalığın şiddetine göre değişkenlik gösterebilir. Malassezia mantarının coğrafi bölgelere göre farklılık göstermesi test sonuçlarını yorumlarken göz önünde tutulmalıdır. Solunumsal alerjenlerin boyun tutulumlu bazı atopiklerde hastalığı alevlendirici olduğu akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Pityrosporum ovale, ev tozu akarlari, atopik dermatit, bas boyun dermatiti