Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

10.4274/tdd.1831

  • Nursel Dilek
  • Yunus Saral
  • Ramazan Dilek
  • Derya Yüksel
  • Arzu Ataseven

Gönderim Tarihi: 08.03.2013 Kabul Tarihi: 10.03.2013 Turk J Dermatol 2014;8(3):137-140

Amaç:

Alopesi areata (AA) vücut kıllarının sikatrissiz dökülmesi ile karakterize, etyolojisi bilinmeyen, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada AA’lı çocuk hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem:

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Kliniği’ne Temmuz 2010-Temmuz 2013 tarihleri arasında başvuran 131 AA’lı çocuk hastanın verileri retrospektif olarak incelendi.

Bulgular:

Hastaların yaşları 2-16 yıl arasında idi. Yüz otuz bir hastanın 74’ü (%56,5) erkek, 57’si (%43,5) kızdı ve yaş ortalamaları 8,95±3,85 yıl idi. Hastaların 28’inde (%21,4) atopi öyküsü vardı ve AA’nın şiddeti ile korele bulundu (p=0,00). AA’nın şiddetiyle hastalık süresi arasında ilişki olduğu tespit edildi (p=0,02). AA’nın şiddetiyle tırnak tutulumu arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p=0,00). Hastaların %20,5’inde kansızlık tespit edildi ve bu sonucun AA’nın şiddetiyle ilişkili olmadığı belirlendi (p>0,05).

Sonuç:

Kliniğimize başvuran AA’lı çocuklarda genellikle lezyonların yaygınlığı %25’ten azdır. AA’nın süresi, atopi varlığı ve tırnak tutulumu AA’nın şiddetiyle ilişkilidir. Kansızlığın AA’nın şiddetiyle ilişkisi bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Alopesi areata, çocukluk çagi, retrospektif, atopik dermatit, tirnak\r\ntutulumu, anemi