ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 14: 58-63
Makale Geliş Tarihi: 01.11.2016
Makale Kabul Tarihi: 15.01.2017
*

Zeynep Kamil Maternity and Children’s Health Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, stanbul, Turkey

Düşük over rezervli olgularda başarılı ve başarısız siklusların klinik analizi

Amaç: Zayıf cevaplı hastalarda birbirini takip eden başarılı ve başarısız intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu (ICSI) sikluslarında bazı majör özellik farklarının ortaya konmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Bologna kriterlerine göre karar verilmiş 60 düşük yanıtlı hasta başarısız bir siklus sonrası ICSI tedavine alındı. Başarılı ve başarısız sikluslarda yaş, vücut kitle indeksi (VKİ), serum folikül stimülan hormon (FSH) ve estradiol düzeyleri, antral folikül sayısı, gonadotropin dozu, stimülasyon, antagonist başlama günü, antagonist uygulama süresi, tetikleme günü endometrial kalınlık, total ve fertilize oosit sayısı, embriyo transfer günü, embriyo hücre sayısı ve fertilizasyon oranlarını içeren değişkenler aynı hasta grubunda klinik gebeliği öngörmek üzere karşılaştırıldı.
Bulgular: Ortalama yaş, VKİ, serum FSH, estradiol düzeyleri ve antral folikül sayısı sırası ile 35,9 (30-42 yıl), 25,9 (18,4-33,5 kg/m2), 10,9 (7-13), 52,9 (11,6-75 pg/mL), 4,7 (2-10) idi. Bazı siklus özelliklerinin karşılaştırılmasında, başarılı siklusta daha fazla total, matür ve fertilize oosit sayısı izlendi. Klinik gebeliğin olduğu siklusta fertilizasyon oranı daha yüksekti. Antagoniste erken başlamak daha iyi sonuçla ilişkili idi. Bazı embriyo özelliklerinin karşılaştırılmasında, ileri evredeki ve daha fazla sayıda hücreli embriyo transferinin sonuca anlamlı etkisi olduğu izlendi.
Sonuç: Düşük over yanıtlı hastalarda başarılı ve başarısız siklusların karşılaştırılması klinik gebelik olan siklusta erken antagonist başlanması, yüksek sayıda total, matür ve fertilize oosit sayısı, fertilizasyon oranı, daha ileri evre ve daha fazla hücreli embriyonun transferi ile sonuçlanmıştır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü