ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 14: 52-57
Makale Geliş Tarihi: 13.12.2016
Makale Kabul Tarihi: 14.02.2017
*

Antalya Training and Research Hospital, Clinic of Gynecologic Oncological Surgery, Antalya, Turkey

**

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncological Surgery, Antalya, Turkey

***

Akdeniz University Faculty of Medicine, Department of Gynecopathology, Antalya, Turkey

Endometrium kanseri hastalarında lenf nodu tutulumu için prognostik risk faktörleri

Amaç: Endometrium kanseri olgularında lenf nodu (LN) tutulumunu etkileyen değişkenlerin analizi ve lenfadenektomi gereksiniminin değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: 2009 ve 2012 yılları arasında sistematik pelvik veya kombine pelvik ve paraaortik lenfadenektomi yapılan ardışık 128 endometrium kanseri olgusunu içeren tek merkezli bir retrospektif analiz yapıldı. Tek değişkenli analiz için Mann-Whitney U testi, ki-kare testi ve Fisher exact testi kullanıldı. Tek değişkenli analizde p değeri 0,05’ten küçük olan değişkenler çok değişkenli lojistik regresyon analizine dahil edildi. Değişkenlerin LN tutulumu üzerine olan etkileri göreceli olasılıklar oranları (OR) ve %95 güven aralığı (GA) ile belirtildi.
Bulgular: Tek değişkenli analizde, grade 2-3, tümör çapının 3 cm’den büyük olması, derin (>%50) miyometriyal invazyon, servikal, adneksal veya omental tutulumun olması, pozitif peritoneal sitoloji, açık cerrahi yaklaşım, kombine pelvik ve paraaortik lenfadenektomi ve toplam çıkarılan LN sayısı (>30) LN tutulumu ile ilişkili olarak bulundu. Ancak çok değişkenli analiz sonucunda sadece toplam çıkarılan LN sayısı (>30) LN tutulumunu öngördüren bağımsız bir değişken olarak kaldı [OR: 15,08; %95 GA: (1,28-177,59); p=0,03].
Sonuç: Bu çalışma endometrium kanserinin evrelenmesi esnasında ne kadar çok LN çıkartılırsa o kadar yüksek olasılıkla LN metastazının saptanabileceğini göstermektedir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü