ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2017; 26: 76-82
Makale Geliş Tarihi: 14.01.2017
Makale Kabul Tarihi: 16.02.2017
*

Cross Cancer Institute, Department of Diagnostic Imaging, Edmonton, Canada

**

McGill University Health Centre Glen Site, Department of Nuclear Medicine, Montreal, Canada

Pozitron Emisyon Tomograf isi/Bilgisayarlı Tomografide 18F-Fluorodeoksiglukoz Avid Prostat Bezi İnsidentalomalarının Klinik Önemi

Amaç: Bu çalışmanın amacı kanser hastalarının prostat bezinde pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografide (PET/BT) insidental olarak saptanan fokal 18F-fluorodeoksiglukoz (18F-FDG) tutulumunun klinik önemini değerlendirmektir.
Yöntem: Dört yıllık bir dönemde onkolojik nedenlerle 18F-FDG-PET/BT uygulanmış 3122 ardışık erkek hasta retrospektif olarak incelendi. Prostat bezinde insidental 18F-FDG tutulumu saptanan hastalar detaylı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Prostat bezinde insidental 18F-FDG tutulumu 65/3,122 erkekte (%2,1) saptandı. Yeterli takip verisi (≥12 ay) olan 53 hasta mevcuttu, bunların 11’ine biyopsi uygulanmış 42’si klinik ve radyolojik olarak takip edilmişti. Elli üç hastanın dördünde malignite histolojik olarak saptanmıştı (%7,5). Benign ve malign prostat lezyonlarında 18F-FDG tutulum değerleri açısından istatistik olarak anlamlı fark yoktu [maksimum standart uptake değeri (SUVmaks) benign: SUVmaks 7,3, malign: SUVmaks 7,2, p=0,95]. Benign ve malign grup hastalarda serum prostat spesifik antijen (PSA) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (benign grup n=24, PSA=2,7 ng/mL, malign grup n=4, PSA=9,2 ng/mL, p<0,001). SUVmax ve Gleason skoru arasında direkt korelasyon mevcuttu.
Sonuç: Onkolojik PET/BT görüntülemelerinin %2,1’inde 18F-FDG pozitif prostat bezi insidentaloması saptandı ve bunların %7,5’i malign idi. SUVmaks, benign ve malign insidental prostat lezyonlarını ayırt etmede yararlı değildi. PET/BT’de 18F-FDG tutulumu olan prostat bezi insidentaloması varlığında serum PSA değerinin bakılması önerilmeli ve eğer PSA yüksek ise ileri tetkik gerekliliği akılda tutulmalıdır.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü