ÖZGÜN ARAŞTIRMA

Turk J Dermatol 2016; 10: 145-151
Makale Geliş Tarihi: 01.08.2016
Makale Kabul Tarihi: 02.08.2016
*

Başkent University Faculty of Medicine, Adana Dr. Turgut Noyan Practice and Research Center, Department of Dermatology, Adana, Turkey

Eozinofilik Dermatozların Sitolojik Bulguları: 88 Hastanın Retrospektif Analizi

Amaç: Çok sayıda enfeksiyöz, enflamatuvar ve neoplastik hastalık deride eozinofilik infiltrasyona neden olur. Bu hastalıklar arasında ayrım genellikle histopatolojik inceleme ile yapılır. Buna karşın, eozinofilik hastalıkların sitolojik bulgularını inceleyen az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu geriye dönük çalışmada, eozinofilik dermatozların sitolojik bulgularını tanımlamak ve sitolojik bulgulara dayalı algoritma geliştirmek amaçlanmıştır.
Yöntemler: Ocak 2010 ile Ocak 2015 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğine başvuran ve tek başına klinik muayene ile tanı konulamadığı için sitolojik inceleme yapılan hastalarda May-Grünwald-Giemsa boyalı preparatlar tek bir dermatolog tarafından incelendi. Yapılan mikroskobik incelemede bol eozinofil saptanan hastalar çalışmaya dahil edildi. Rutin sitolojik inceleme sonrası bazı hastalarda ek boyamalar yapıldı. Hastaların kesin tanısı klinik, laboratuvar ve histopatolojik bulgulara göre konuldu.
Bulgular: Beş yıllık dönemde merkezimizde sitolojik incelemesi yapılan 3,214 hastanın 88’inde (%2,7) bol eozinofili saptandı. Kesin tanı sonrası bu eozinofilik dermatozların 44 (%50)’ü spongiotik dermatit, 17 (%19,3)’si enfeksiyöz hastalık, 13’ü (%14,8) otoimmün büllöz hastalık, 11’i (%12,5) idiyopatik eozinofilik dermatoz ve 3’ü (%3,4) granülomatöz hastalık idi.
Sonuç: Eozinofilik dermatozlarda yapılan sitolojik incelemede eozinofillere eşlik eden sitolojik bulguların tespit edilmesi ile birçok hastalığın tanısı konulabilir.

Tam Metin (İngilizce)

Anasayfa Arşiv Arama Menü