Orijinal Araştırma

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.1627

  • Hatice Uce Özkol
  • Serap Güneş Bilgili
  • Ayşe Serap Karadağ
  • Faruk Altun
  • Ömer Çalka

Turk J Dermatol 2013;7(4):201-205

Amaç

Bu çalışmada Herpes Zoster (HZ) tanısı almış hastaların klinik ve demografik özellikleri değerlendirilerek Türkiye ve dünya epidemiyolojisi ile benzerlik ve farklılıkların araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ocak 2007-Aralık 2010 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Polikliniği'ne başvuran ve HZ tanısı alan 115 hastanın dosyası geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Hastaların yaş ortalaması 42.21±23.88 yıl (2-93 yaş) olarak bulundu. Hastaların 68'i (%59.1) erkek, 47'si kadın (%40.9) idi. Çocukluk yaş grubunda 20 hasta (%17.4), erişkin yaş grubunda ise 95 hasta (%82.6) bulundu. Hastalık insidansı %0.43 olarak saptandı. HZ en az kış (%13.04) mevsiminde görüldü. En çok görüldüğü ay ise Mart (%17.39) olarak saptandı. Tutulan dermatomlar sırasıyla torakal (49 hasta, %42.6), servikal (21 hasta, %18.3), oftalmik (22 hasta, %19.1), lumbal (16 hasta, %13.9) ve sakral (7 hasta, %6.1) idi. Hastaların %13'ünde komplikasyon gelişti. En sık görülen komplikasyon postherpetik nevraljiydi.

Sonuç

Ülkemizde HZ epidemiyolojisi ile ilgili çok az çalışma mevcut. Çalışmamızda literatüre benzer ve farklı bulgulara rastladık. HZ olguları kış mevsiminde çok az görüldü. Türkiye de HZ’nin klinik ve epidemiyolojik özelliklerinin ortaya çıkması için çok merkezli çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, epidemiyoloji, mevsim\r\n