Orijinal Araştırma

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

10.5152/tdd.2012.33

  • Kemal Özyurt
  • Emine Çölgeçen
  • Perihan Öztürk
  • Halit Baykan

Turk J Dermatol 2012;6(4):155-157

Amaç:

Son yıllarda pitriyazis rozea (PR) ile ilgili çalışmalar enfeksiyöz etyolojiye işaret etmektedir. Enfeksiyöz hastalıklar çevresel faktörlerlerden etkilendiği ve mevsimsel sıklıklar gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmada üç ayrı ildeki üç merkezde PR\'nın mevsimsel görülme sıklıklarını araştırmayı amaçladık.

Yöntemler

Farklı illerdeki üç dermatoloji servisinde klinik olarak PR tanısı almış olguların dosyaları retrospektif olarak 2007-2011 yılları arasında incelendi. Demografik veriler ve hastalık başlangıç zamanı mevsim olarak kaydedildi. İklim elemanları verileri illerdeki Meteoroloji Müdürlüğü’nden alındı. İstatistiksel olarak hastalığın başlangıç zamanındaki iklim elemanları değerlerinin iller arası karşılaştırılmaları yapıldı. Ayrıca her bir merkezdeki olguların hastalık başlangıç zamanlarına göre mevsimsel görülme sıklıkları araştırıldı.

Bulgular

Üç merkezde 443 kadın ve 247 erkek olmak üzere toplam 690 hasta dosyası retrospektif olarak araştırmaya dahil edildi. Hastalığın başlangıç zamanlarında merkezlerin bulunduğu illerin iklim elemanları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0.01). Olgular mevsimsel dağılımda en sık ilkbahar mevsiminde (203/690, %29.4) görülmüştür. Hastalığın mevsimsel görülme sıklıkları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.78).

Sonuç:

Hastalık başlangıç zamanlarındaki iklim elemanları yönünden birbirinden farklı üç ildeki merkezlerde PR'nın mevsimsel görülme sıklığı istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemiştir. Ülkemizde yapılan bu ilk çok merkezli çalışmamız, daha geniş serilerle desteklenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Pityriazis rozea, iklim elemanlari, mevsimsel, epidemiyoloji, siklik