Özgün Araştırma

Türkiye’den Primer Sikatrisli Alopesilerin Klinik Değerlendirmesi: 97 Olgunun Geriye Dönük Analizi

10.4274/tdd.3679

  • Birgül Özkesici Kurt
  • Yeşim Şenol
  • Özlem Dicle

Gönderim Tarihi: 27.04.2018 Kabul Tarihi: 17.08.2018 Turk J Dermatol 2018;12(4):177-182

Amaç:

Primer sikatrisli alopesiler (PSA) geri dönüşümsüz kıl kaybı ile seyreden nadir görülen bir grup saç hastalığıdır. Bu çalışmada bir seri PSA olgusunda, demografik verilerin, klinik bulguların, hastalık sürecinin ve eşlik eden hastalıkların değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Saç Hastalıkları Ünitesi’nde PSA tanısı konulan 97 hastanın elektronik veri tabanı araştırması kullanılarak dosya verileri geriye dönük olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Saç hastalıkları arasında PSA görülme oranı %6,0 olarak saptandı. Liken planopilaris (LPP) (%41,2) en sık saptanan tanı olup bunu frontal fibrozan alopesi (FFA) (%15,4) ve dissekan selülit (%9,3) izliyordu. Lenfositik sikatrisli alopesilerin nötrofilik sikatrisli alopesilere oranı 6,3:1 olarak bulundu. Kadın erkek oranı 1,8:1 olarak bulundu (p<0,01). Ortalama yaş 44,22±15,19 yıl idi. FFA olguları anlamlı olarak daha ileri yaşta (62,2±9,21 yaş) ve folikülitis dekalvans olguları anlamlı olarak daha genç yaştaydı (17,5±4,95 yaş) (p<0,01). En sık saptanan yakınma saçlı deride kaşıntı (%30) olup kaşıntı yakınması olan hastaların %66,7’sine LPP ve FFA olarak tanı konmuştu. PSA grupları ile eşlik eden hastalıklar arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı.

Sonuç:

PSA hastalarının cinsiyet ve yaş dağılımı literatürde tanımlananlarla benzerlik göstermektedir. En sık konulan PSA tanısı LPP’dir ve bu hastalarda en sık yakınma saçlı deride kaşıntı olarak saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Klinik özellikler, diskoid lupus eritematozus, dissekan selülit, frontal fibrozan alopesi, liken planopilaris, primer sikatrisli alopesi

Tam Metin (İngilizce)