Özgün Araştırma

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı

DOI: 10.4274/tdd.1526

  • Hamza Yıldız
  • Özlem Karabudak Abuaf
  • Memet Ersan Bilgili

Turk J Dermatol 2014;8(1):7-11

Amaç:

Teledermatoloji, dermatolojik bilgilerin telekomünikasyon teknolojileri kullanılarak uzak mesafelere iletilmesidir. Bu çalışmada, ülkemizde dermatologların teledermatoloji hakkındaki bilgi düzeyini, günlük klinik pratiklerinde kullandıkları teledermatoloji yöntemlerini ve teledermatoloji ünitelerinin kurulması durumunda sergileyecekleri yaklaşımları değerlendirmeyi amaçladık.

Yöntem:

Tanımlayıcı kesitsel olarak planlanan bu çalışmada, 15 sorudan oluşan anket elektronik posta ile dermatologlara iletildi. Sekiz haftalık bir süre içerisinde tam ve hatasız doldurularak geri gönderilen anketler çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Yüz on altı anketin değerlendirmeye alındığı çalışmada, katılımcıların %37.9’unun üniversite, %28’inin eğitim ve araştırma, %27’sinin devlet, %18.1’inin de özel hastanelerde çalıştığı gözlendi. Öte yandan katılımcıların %94’ünün, çalıştıkları kliniklerde teledermatoloji ünitesinin olmadığı, %50’sinin teledermatoloji hakkında az, %25.9’unun ise orta düzeyde bilgi sahibi olduğu saptandı. En sık (%43.10; 50/116) kullanılan teledermatolojik yöntemin dermatologlara elektronik posta yoluyla hasta resmi gönderilerek (“depola ve gönder”) “danışma” şeklinde yapıldığı öğrenildi. Teledermatolojinin ülkemizde resmi olarak kurulup uygulanmasını dermatologların %55.2’si ”çok fazla”, %30.2’si ise ”fazla” istediğini belirtti.

Sonuç:

Bu çalışmayla, birçok meslektaşımızın teledermatoloji konusundaki bilgileri sınırlı olmasına karşın, birçoğunun mesleklerini icra ederken teledermatolojiyi kullanabildikleri ve ülkemizde resmi olarak uygulamaya konmasına sıcak baktıkları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Depola ve gönder yöntemi, teledermatoloji, canli video-konferans Yöntemi