Özgün Araştırma

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları

DOI: 10.4274/tdd.1794

  • Yalçın Baş
  • Göknur Kalkan
  • Günseli Şefika Pancar
  • Havva Yıldız Seçkin
  • Ahmet Müslehiddinoğlu

Turk J Dermatol 2014;8(2):84-87

Amaç:

Bu çalışmada hastanemize başvuran cilt kanserli hastalarda cinsiyet, yaş, tutulan bölge ve kanser türlerini tespit etmeyi amaçladık.

Yöntem:

Tokat Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuvarı’na 2007-2011 yılları arasında dermatoloji, plastik cerrahi ve genel cerrahi kliniklerinden gönderilen malign deri tümörü tanısı almış 338 hasta incelendi. Malign deri tümörleri; bazal hücreli karsinom (BHK), skuamöz hücreli karsinom (SHK), malign melanom (MM), bazoskuamöz karsinom ve Kaposi sarkomu olarak sınıflandırıldı. Deri lenfomaları ve nadir görülen deri eklerinin malign tümörleri çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular:

Çalışmada %60,7’si erkek, %39,3’ü kadın toplam 338 hasta değerlendirildi. Olguların %95’i 50 yaşın üzerinde ve ortalama yaş 67±11 yıl olarak bulundu. Çalışmaya alınan 338 malign deri tümörlerinin 224’ünü (%66,2) BHK, 106’sını (%31,3) SHK, 2’sini (%0,5) bazoskuamöz karsinom, 5’ini (%1,4) MM ve bir tanesini Kaposi sarkomu (%0,3) oluşturmaktaydı. Lezyonlar büyük oranda baş-boyun bölgesine lokalize tespit edildi.

Sonuç:

En sık olarak BHK ve sonrasında sırasıyla SHK, MM, bazoskuamöz karsinom, Kaposi sarkomu bulundu. Lezyonlar genel olarak baş-boyun bölgesine lokalize saptandı. Hastaların çoğu ileri yaştaydı ve yaşla birlikte kanser sıklığında anlamlı artma gözlendi. Bulgularımız ülkemizde yapılan çeşitli çalışmalar ve uluslararası literatür ile genel olarak uyumlu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Deri neoplazmlari, bazal hücreli karsinom, sukuamöz hücreli karsinom, Kaposi sarkomu, malign melanom, Tokat