Özgün Araştırma

Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler

DOI: 10.4274/tdd.1648

  • Gülsen Akoglu

Turk J Dermatol 2014;8(1):23-28

Amaç:

Ülkemizde psoriasis epidemiyolojisi hakkında yapılan çalışmalar oldukça azdır. Bu çalışmada, ilk defa sadece kırsal bir bölgede yaşayan psoriasisli hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.

Yöntem:

Mayıs 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında dermatoloji polikliniğimizde psoriasis tanısı alan 205 hastanın demografik ve klinik özellikleri dosya kayıtlarından retrospektif olarak gözden geçirildi.

Bulgular:

Hastaların %61.5’i kadın, %38.5’i erkekti (K/E=1.6). Klinik tiplerden en sık kronik plak tip (%84.8) gözlendi. Psoriasis, kadınlarda erkeklerden daha erken yaşlarda başlamaktaydı. Ailesel psoriasis öyküsü hastaların %25.7’sinde saptandı. Hastaların psoriasis alan ve şiddet indeks (PASI) skoru ortancası 3.6 idi (0.2-28.4). Erkek hastalarda, sistemik tedavi alanlarda, yüz ve tırnak tutulumu olanlarda hastalık şiddeti daha yüksek bulundu. En sık görülen tırnak bulgusu pitting, en sık rastlanan oral bulgu ise fissüre dildi. Hastaların %43.3’ü aktif sigara içicisiydi. Tüketilen sigara miktarı ile PASI değerleri arasında zayıf fakat anlamlı pozitif bir korelasyon olduğu görüldü.

Sonuç:

Çubuk kırsal bölgesinde yaşayan psoriasisli hastaların demografik ve klinik özellikleri genel olarak ülkemizdeki diğer bölgesel çalışmalar, Avrupa ve Güney Amerika toplumlarında yapılan çalışmalar ile büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Psoriasis, demografik, klinik