Orijinal Araştırma

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

10.4274/tdd.1115

  • Arun Achar
  • Samiran Bisai
  • Rabindranath Biswas
  • Mrinal Besra
  • Tapobrata Guharay
  • Tarapada Ghosh

Turk J Dermatol 2013;7(3):145-149

Amaç:

Postherpetik nevralji herpes zosterin tedavi edilmesi güç ve en yaygın komplikasyonudur. Antiviral, trisiklik antidepresan, gabapentin ve pregabalin gibi antikonvülzanlar ve opioid olmayan analjezikler gibi ilaçlarla tedavinin kayda değer yararlı etkileri görülmektedir. Primer koruma aşı ile de sağlanabilir. Bu randomize karşılaştırmalı çalışmada amitriptilin ve pregabalinin klinik etkinliğinin ortaya konması amaçlandı.

Yöntemler

Amitriptilin (n=25) ve pregabalinin (n=25) klinik etkinliğini karşılaştırmak amacıyla açık uçlu randomize klinik bir çalışma yürütüldü. Amitriptilin günde tek doz 25 mg, pregabalin günde iki kez 75 mg olarak verildi. Toplam tedavi süresi 6 ay idi ve ağrı algılanmasındaki düzelmenin derecesini ve herhangi advers bir reaksiyonu değerlendirmek üzere hastalar 2, 4 ve 6. ayın sonunda denetlendi.

Bulgular

Çalışmaya dört tip hasta dahil edildi ve bunların arasında en sık olan torasik tipti (%54). Bunu sırasıyla servikal (%24), trigeminal (%16) ve lumbosakral (%6) tipler takip ediyordu. VAS skoruna göre, ağrı algılamasında 2. ayın sonunda pregabalin grubunda amitriptilin grubuna kıyasla tatmin edici bir düzelme gözlendi (%36’ya karşın %8, p<0.05). Düzelmedeki değişiklikler pregabalin grubunda amitriptilin grubuna göre 6 kat daha fazlaydı. Gruplar arasında 4 ve 6. ayın sonunda anlamlı bir düzelme farkı gözlenmedi. Bununla birlikte, pregabalin grubunda düzelme %89 (OR=1.89, %95 GA: 0.53-6.68) idi ve amitriptilin gruba göre daha yüksekti. Önemli olarak, pregabalin grubundaki en yaygın yan etki baş dönmesi iken, amitriptilin grubundaki en yaygın yan etki ağız kuruluğu idi.

Sonuç:

Sonuç olarak, postherpetik nevraljide pregabalin ile tedavi amitriptiline göre daha üstün bulundu. Bununla birlikte, bunu pekiştirmek için daha büyük ölçekli benzer çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Amitriptilin, klinik çalisma, Herpes zoster, pregabalin, postherpetik nevralji