Orijinal Araştırma

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

10.4274/tdd.1611

  • Kıymet Baz
  • Gönül Aslan
  • Ayşegül Usta Güney
  • Seda Tezcan
  • Ayça Cordan Yazıcı
  • Bahar Taşdelen
  • Güliz İkizoğlu
  • Gürol Emekdaş

Turk J Dermatol 2013;7(3):142-144

Amaç:

Pitriyazis rozea (PR) etiyolojisi, birçok çalışmaya rağmen halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Son yıllarda, human herpes virus-6 (HHV-6) ve HHV-7 suçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, HHV-6 ve HHV-7'nin PR patogenezinde olası rolünü araştırmaktır.

Yöntemler

Çalışmaya 23 PR hastası ile kontrol grubu olarak 23 sağlıklı kan vericisi dahil edildi. Yirmiüç aktif PR hastası ve kontrollerin serum örneklerinde ve 11 PR hastasının lezyonlu deri örneğinde “Polimeraz Zincir reaksiyonu(PZR)” yöntemi ile HHV-6 ve HHV-7 DNA’sı araştırıldı. Ek olarak, hasta ve kontrol serum örneklerinde IFA (İndirekt Immunfloresan Antikor) yöntemi ile HHV-7’ye spesifik IgM antikorları araştırıldı.

Bulgular

Tüm serum sonuçları açısından, hasta ve kontroller arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı

Sonuç:

Bu bulgular, daha önce bazı çalışmalarda olduğu gibi, HHV-6 ve HHV-7'nin PR için etyolojik rolünü desteklememektedir.

Anahtar Kelimeler: Pitriyazis rozea, etiyoloji, human herpes virus-6, human herpes virus-7\r\n