Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

10.4274/tdd.3118

  • Hanife Merve Akça
  • Isil Bulur
  • Zeynep Nurhan Saraçoglu
  • Hilal Kaya Erdogan
  • Semra Çelebi

Gönderim Tarihi: 14.11.2016 Kabul Tarihi: 12.01.2017 Turk J Dermatol 2017;11(1):17-21

Amaç:

Kronik spontan ürtiker (KSÜ) hastalarında serum resistin düzeyi ve metabolik sendrom (MetS) ilişkisini değerlendirmek.

Yöntemler:

Çalışmaya 42 KSÜ hastası ve 42 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Boy, kilo, bel çevresi ve kan basıncı ölçümleri her iki grupta da değerlendirildi. Açlık kan şekeri, serum lipid düzeyleri, resistin ve tümör nekroz faktörü-alpha (TNF-α) düzeyleri venöz kan örneklerinde değerlendirildi. MetS tanısı National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panell III tanı kriterleri ile belirlendi.

Bulgular:

KSÜ hastalarının 14’ünde (%33,3) ve kontrol grubunun 5’inde (%11,9) MetS saptandı. İki grup arasında MetS varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu, p=0,037. KSÜ hastalarının serum resistin düzeyleri ortalaması 1928,31±212,85 pg/mL ve kontrol grubunun serum resistin düzeyleri ortalaması 2107,60±156,71 pg/mL olarak saptandı. Her iki grup arasında serum resistin düzeyi açısından istatistiksel anlamlı fark görülmedi. KSÜ hastalarında MetS tanısı olan hastalar ile MetS tanısı olmayan hastalar arasında ürtiker aktivite skoru, hastalık süresi, otolog serum deri testi pozitifliği, serum immünoglobulin E düzeyi, otoimmünite varlığı, serum resistin ve TNF-α düzeyi açısından farklılık görülmedi.

Sonuç:

Çalışmamızda KSÜ hasta grubunda MetS görülme sıklığında artış olduğu saptanmıştır. Diğer taraftan KSÜ hastaları içinde MetS’yi olan ve olmayan iki grup arasında hastalık ilişkili parametreler ile serum resistin ve TNF-α düzeyi farklılık göstermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Kronik spontan ürtiker, metabolik sendrom, resistin, tümör nekroz faktörü-alfa, ürtiker aktivite skoru, otolog serum deri testi

Tam Metin (İngilizce)