Orijinal Araştırma

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

10.4274/tdd.1400

  • İlgen Ertam
  • Sibel Alper
  • İdil Ünal
  • Derya Aytimur
  • Zeki Karasu
  • Aycan Özden Sezgin

Turk J Dermatol 2013;7(2):72-75

Amaç:

Karaciğer transplantasyon hastalarında çeşitli deri bulguları izlenmektedir. Burada, karaciğer transplantasyonu yapılan hastalarda deri hastalıklarının sıklığını ve bunun karaciğer hastalığı süresi ve nakil süresi ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmaya 197 hasta ve 50 kontrol dahil edildi. Her hastanın detaylı deri muayenesi yapılarak dermatolojik bulguları kaydedildi. Dermatolojik hastalıklar ile karaciğer hastalığının süresi ve nakil süresi arasında ilişki araştırıldı. İstatistiksel analizde, Ki-kare ve Pearson korelasyon testleri kullanıldı.

Bulgular:

Yüzdoksanyedi hastanın 142'si erkek ve 55'i kadın iken 50 kontrol hastasının 36'sı erkek ve 14'ü kadındı. Yaş ortalaması hastalarda 43.96±13.16, kontrol grubunda ise 42.12±14.43 idi. Hastaların %65.8'inde transplantasyon nedeni Hepatit B virüsüne bağlı siroz idi. Hipertrikoz, kiraz anjiom, telenjiektazi, seboreik dermatit, tinea pedis kontrol grubu ile karşılaştırıldığında hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu. Karaciğer hastalığı süresi ile tinea pedis, skabies, psoriazis, jinekomasti, alopesi areata arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcuttu.

Sonuç:

Hipertrikoz, kiraz anjiom, telenjiektazi, seboreik dermatit ve tinea pedisin çalışma grubumuzu oluşturan karaciğer transplant alıcılarında en sık görülen dermatolojik hastalıklar olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karaciger transplantasyonu, deri,enfeksiyon, immunsupresyoni