Özgün Araştırma

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

DOI: 10.4274/tdd.1895

  • İjlal Erturan
  • İnci Meltem Atay
  • Taylan Oksay
  • Vedat Ali Yürekli
  • Arif Demirdaş
  • Ali Murat Ceyhan
  • Oya Oylum Argun
  • Ahmet Güzel

Turk J Dermatol 2014;8(2):79-83

Amaç:

Bu çalışmanın amacı kadınlarda Behçet hastalığının (BH) cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi ve cinsel fonksiyonların yaşam kalitesi ve depresyon seviyeleri ile ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem:

Çalışmaya Behçet hastalığı olan 33 kadın hasta ve 37 sağlıklı kadın dahil edilmiştir. Her iki gruba da Sosyodemografik Veri Formu, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (KCFİ), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve dermatolojik hastalıklar için hazırlanmış Yaşam Kalite Ölçeği (YKÖ) uygulanmıştır.

Bulgular:

Hasta grubunda yaş ortalaması 37,30±8,44 (20-47) yıl ve sağlıklı kontrollerde 37,54±7,62 (22-48) yıl olup her iki grup arasında anlamlı fark yoktu (p=0,902). Cinsel disfonksiyon oranı hasta grubunda (%81,8) sağlıklı kontrol grubuna (%45,9) göre anlamlı şekilde daha yüksekti (p=0,002). Toplam KCFİ ve alt parametrelerinin (cinsel arzu, uyarılma, lubrikasyon) puan ortalaması Behçetli hasta grubunda kontrollere göre anlamlı şekilde daha düşüktü. Behçet hasta grubunda BDÖ puanı ile kadın cinsel fonksiyonları ve dermatolojik yaşam kalitesi arasında negatif yönde anlamlı şekilde ilişki mevcuttu.

Sonuç:

Bu çalışmada Behçet hasta grubunda cinsel disfonksiyon görülme sıklığının sağlıklı kontrollere göre anlamlı şekilde daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Kadın Behçet hastalarında depresyonun bulunmasının yaşam kalitesi ve cinsel fonksiyonlar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastaligi, cinsel disfonksiyon, depresyon, kronik hastalik, yasam kalitesi, vaskülit