Özgün Araştırma

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

DOI: 10.4274/tdd.1905

  • Yalçin Bas
  • Göknur Kalkan
  • Havva Yildiz Seçkin
  • Zennure Takci
  • Safak Sahin
  • Ayse Kevser Demir

Turk J Dermatol 2014;8(2):95-100

Amaç:

Tüm dünyada yaşlıların genel nüfusa oranı giderek artmaktadır. Sağlık hizmetlerinin planlanmasında bu popülasyona yönelik epidemiyolojik çalışmalar yol gösterici olacaktır.

Yöntem:

2005-2013 yılları arasında başvuran toplam 2734 yaşlı hasta analiz edildi. Veri toplamak için hastane tabanlı hasta kayıtları kullanıldı. Tespit edilen deri hastalıkları 26 grupta incelendi. Veriler yaş, cinsiyet ve mevsime göre değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışma grubuna dahil edilen toplam 2734 hastanın 1519’u erkek (%55,6), 1215’i kadındı (%44,4). Yaş ortalaması 70,94±5,76 olarak saptandı. Hastalıklar sıklık sırasına göre incelendiğinde ilk beş grup sırasıyla; ekzemalar (%20,5), fungal deri hastalıkları (%18), pruritus (%12,8), eritemli-skuamlı hastalıklar (%6,7) ve viral deri hastalıkları (%5,4) olarak tespit edildi.

Sonuç:

Bu çalışma yaşlı hastalarda dermatolojik hastalıkların sıklığı hakkında önemli veriler sağlar ve ayrıca yaş, cinsiyet ve mevsime göre sıklığın değiştiğini gösterir. Biz bu çalışmanın yaşlı hastalarda dermatolojik sorunların kapsamı ve biçimleri hakkında farkındalık yaratacağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Deri hastaliklari, dermatoloji, ekzema, geriatri, mevsim, pruritus