Editöre Mektup

Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

10.4274/tdd.2131

  • Betül Sereflican
  • Gülzade Özyalvaçli
  • Nadir Göksügür

Gönderim Tarihi: 05.03.2014 Kabul Tarihi: 10.03.2014 Turk J Dermatol 2015;9(2):106-107

Anahtar Kelimeler: Erüptif, siringom, benin, deri eki tümörü, ekrin, jeneralize

Sayın Editör,

Siringom, iyi huylu, ekrin orjinli bir deri eki tümörüdür (1). Siringomlar dört ana klinik başlıkta sınıflandırılabilir: Lokalize form, ailesel form, Down sendromu ile ilişkili form, multipl ve erüptif siringomu da ihtiva eden generalize form (2). Erüptif formu nadirdir, lezyonlar sarı-kahverengi çok sayıda papüller şeklinde boyun, gövde ön yüz, abdomen, aksilla ve pubik bölgede görülür (3). Burada, erüptif siringom tanısı konulan 24 yaşında bir erkek hasta sunulmaktadır.

Yirmi dört yaşında erkek hasta gövdesinin iki yanında ve boynunda yaklaşık 15 yıldır olan döküntüleri nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Döküntülerinin puberte öncesi dönemde başladığını, kısa sürede hızla çoğalarak simetrik şekilde yayıldığını, herhangi bir rahatsızlık vermediğini ve yıllardır aynı şekilde sabit olarak kaldığını belirtti. Herhangi bir sistemik hastalık ve ilaç öyküsü olmayan, ailesinde benzer lezyonlar bulunmayan, döküntülerinin travma ile ilişkisinin olmadığını belirten hastanın yapılan dermatolojik muayenesinde boyunda ve gövdenin her iki lateral yüzünde simetrik çok sayıda yaklaşık 1-3 mm çaplı kırmızı-kahverengi papüller gözlendi (Resim 1). Hastanın alınan punch biyopsisinde papiller dermiste fibrotik stroma içerisinde bir kısmı virgül şeklinde küçük duktus yapıları gözlendi. Duktus lümeninde eozinofilik, amorf materyal izlendi (Resim 2, 3). Klinik ve histopatolojik bulgular eşliğinde hastaya erüptif siringom tanısı konuldu. Yaklaşık 15 yıllık öyküsü olan ve kendiliğinden gerileme izlenmeyen olgumuza tedavi olarak topikal tretinoin önerildi.

Siringomlar ekrin kanaldan gelişen iyi huylu tümörlerdir (4). En sık görülen tipi periorbital bölgeye lokalize nodüllerdir (5). Erüptif siringom 1887’de Jaquet ve Darier tarafından tanımlanmış, generalize siringomların bir formudur (6). Çok sayıda ve ardışık kümeler şeklindeki lezyonlar genellikle asemptomatik, nadiren kaşıntılı, tipik olarak bilateral, simetrik yerleşimlidir (2). Genellikle puberte öncesi veya puberte sırasında başlamakla birlikte puberte sonrası gözlenen olgular da bildirilmiştir (7). Kadınlarda daha sık gözlenir (2). Lezyonlar kendiliğinden gerileyebilmekle birlikte sıklıkla aynı şekilde kalır. Klinik, histolojik, histokimyasal özellikleri klasik siringomdan farklı değildir (1). Lokalize ve generalize siringomlar genellikle sporadik olarak ortaya çıkar. Bununla birlikte Down, Nicolau Balus, Marfan, Ehler-Danlos sendromları, ailesel kalıtım, diyabet, alopesi, karsinoid tümör ile ilişkili olgular da bildirilmiştir (2,6). Histopatolojik incelemede dermiste çok sayıda küçük kanal ve epitelyal şeritler görülür. Kanallar çift sıra yassılaşmış epitel hücreleriyle çevrilidir, dış tabaka dışarıya doğru uzanım göstererek virgül benzeri kuyruk oluşturur. Duktal lumina; amorf, eozinofilik materyalle doludur (2,3). Erüptif siringomlar trikoepitelyoma, yassı siğil, ksantom, milium, eruptif vellus kıl kisti, papüler dermatoz ve sebase hiperplazileri taklit edebilir (8). Tedavi seçenekleri oral ve topikal retinoidler, cerrahi eksizyon, elektrokoter, kriyoterapi, dermabrazyon olarak sıralanabilir, son zamanlarda ise lazer tedavileri, karbondioksit lazer resurfacing ve triklorasetik asit kombinasyonuyla yüz güldürücü sonuçlar alınmıştır (7,9,10). Periorbital alanda lokalize siringomlarda tanı kolaylıkla konulabilirken, oldukça nadir görülen erüptif form ilk değerlendirmede kolaylıkla gözden kaçabilir. Puberte öncesi ve sırasında oluşan yaygın erüptif papüler dermatozların ayırıcı tanısında bu nadir antitenin düşünülmesi gerektiğini vurgulamak amacıyla olgumuz sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Erüptif, siringom, benin, deri eki tümörü, ekrin, jeneralize

Key words: Eruptive, syringoma, benign, adnexal tumor, ecrine, generalized

Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir.


1. Tsunemi Y, Ihn H, Saeki H, Tamaki K. Generalized eruptive syringoma. Pediatr Dermatol 2005;22:492-3.
2. Arıcan Ö, Yalçın Ö, Kuru S. Eruptive Syringoma. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2009;29:1346-7.
3. Soler-Carrillo J, Estrach T, Mascaro JM. Eruptive syringoma: 27 new cases and review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol 2001;15:242-6.
4. Guitart J, Rosenbaum MM, Requena L. ‘Eruptive syringoma’: A misnomer for a reactive ecrine gland ductal proliferation? J Cutan Pathol 2003;30:202-5.
5. Sakiyama M, Maeda M, Fujimoto N,satoh T. Eruptive syringoma localized in intertriginous areas. J Dtsch Dermatol Ges 2014;12:72-3.
6. Fernández-Crehuet P, Herrera-Saval A, Domínguez-Cruz J, Camacho FM. Generalized Syringoma: A Case Study. Actas Dermosifiliogr 2007;98:575-6.
7. Haytoğlu NSK, Kartal Ş, Kiremitçi Ü, Gürel MS, Paşaoğlu E. Erişkin Başlangıçlı Erüptif Siringom. İstanbul Tıp Derg 2012;13:141-4.
8. Alakloby OM, Al-Faraidy N. A case of eruptive syringoma in a vitiligo patient. Journal of the Saudi Society of Dermatology & Dermatologic Surgery 2011;15:71-2.
9. Aktürk AŞ, Öztürk B, Öztürk T, Bayramgürler D. Generalize Erüptif Siringom. Turk J Dermatol 2011;5:104-6.
10. Frazier CC, Camacho AP, Cockerell CJ. The treatment of erupti ve syringomas in an African American patient with a combination of tricloroacetic acid and CO2 laser destruction. Dermatol Surg 2001;27:489-92.